O nas

Misja przedszkola

„Nasze przedszkole zapewnienia dzieciom sprzyjające warunki rozwoju aktywności poznawczej nastawionej na poznanie współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwienie mu budowania związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Uczy dzieci czerpania radości i satysfakcji z mądrego uczestnictwa w życiu przyrody, rodziny i zespołu rówieśniczego”.

Pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczony do realizacji program: „Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Wyd. MAC.

Dajemy dzieciom możliwość uczestnictwa w ciekawych zabawach i zajęciach, samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.

 

Nasze dziecko:

  • jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole
  • zna swoje prawa i obowiązki, które wprowadzają go w świat wspólnoty rówieśniczej i pomagają odnaleźć siebie
  • interesuje się otaczająca rzeczywistością, jest wrażliwe na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych i kulturowych
  • szanuje środowisko przyrodnicze
  • pobudza wszystkie zmysły podczas obserwacji, doświadczania, eksperymentowania, uczestniczy czynnie w poznawaniu
  • potrafi cieszyć się z sukcesów ale i radzi sobie z porażkami
  • jest tolerancyjne, życzliwe, otwarte wobec otaczającego świata i ludzi
  • dzieli się swoimi doznaniami, odczuciami i wiadomościami o otaczającym świecie 

Kilka faktów

Kadra pedagogiczna to wykształcone i kreatywne osoby, które zapewniają opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie.

Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze. Nauczycielki w pracy z dziećmi stosują różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, estetycznej i ruchowej.

Przedszkole jest bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci w sposób radosny i twórczy będą sobą.

Mamy świadomość , że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby.

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w naszym przedszkolu jest zadaniem priorytetowym, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe, ufne i chętne do zabawy.

Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiemy stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności.